Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

30 มีนาคม 2560 น.ส.กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล. นวก.ชก. น.ส.วิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย. และ น.ส.ทิพวรรณ พรมชาติ เจ้าที่เกษตร. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP. ข้าว. 

Read more

29 มีค. 2560.นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศมข.ชบ.และนายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ นชก.ชง. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างปรับปรุงเครื่องจักร 

Read more

29 มีนาคม 2560 ห้ นางอัญญกร. คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

Read more

28 มีนาคม 2560 น.ส.กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล. นวก.ชก. น.ส.วิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย. และ น.ส.ทิพวรรณ พรมชาติ เจ้าที่เกษตร. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP. ข้าว. สำหรับกลุ่มแปลงใหม่. ครั้งที่. 1.  ณ. ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด. จ.ตราด

Read more

27 มีนาคม 2560 . ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP. ข้าว. สำหรับกลุ่มแปลงใหม่   

Read more

5 มีค.2560 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศมข.ชบ. ร่วมประชุม การจ้างปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปรับปรุงฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

24 มีค.2560 นายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ นชก.ชง./ศมข.ชบ.  ร่วมประชุมปรับแบบแนวถนนภายใน และติดตามงานก่อสร้าง ศมข.นครนายก

Read more

ครบรอบก่อตั้งศูนย์ 28 ปี ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล พระ 9 รูป 

Read more

 23 มี.ค.60 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

Read more

22 มี.ค.2560  ร่วมประชุม ปรับแบบการก่อสร้าง, ติดตามงานก่อสร้างรากฐาน, โครงสร้างเหล็ก และตรวจสอบวัสดุ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

21 - 22 มีนาคม 2560. น.ส. กุลลนิษฐ์. มโนรัตน์สกุล. นวก.ชก. พร้อมด้วย. น.ส. ทิพวรรณ พรมชาติ. เจ้าหน้าที่เกษตร. ร่วมเข้าฝึกอบรมโครงการ GAP

Read more

20 มี.ค.60 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดที่ 16

Read more

17 มี.ค.2560 นายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน/ศมข.ชบ. ร่วมประชุม หารือซักซ้อมควาเข้าใจ การปฏิบัติงานดูแลการก่อสร้างและการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

16 มี.ค.2560 นายบรรเทิง เปรมศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นิเทศงาน ศมข.ชบ.

Read more

16 มีนาคม 2560 นายเสกสรร. รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 

Read more

15 มีค.60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากร. เรื่องพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ณ อาคารอบรมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)หลักสูตร พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้ว ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี เข้าอบรมจำนวน 12 ราย

Read more

8 มี.ค. 60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวอรอนงค์ เมืองทอง และนางสาวสาธินี โพธิ์คลี่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 60 และชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read more

  7 มี.ค.60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต3. และเขต 9 (นายดิเรก. ตนพยอม) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

Read more

7 มี.ค.60 นายเสกสรร. รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีเข้าร่วมประชุมการติดตามการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                       เขต3. และเขต 9 (นายดิเรก  ตนพยอม) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

Read more

1 มี.ค. 60 นางอัญญกรคงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมร่วมประชุมการตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่1

Read more

28 ก.พ.60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.รัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วตรวจติดตามแปลงต้นแบบข้าว ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

Read more

1 มี.ค.60 น.ส.แค็ทธรียา ระดาเสริฐ นวก.ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ พร้อมด้วย น.ส.อารีรัตน์ บุญยง ผู้ช่วยนักวิจัยและ ว่าที่ ร.ต.เทพฤทธิ์ มินทบุญ ผู้ช่วยนักวิจัย จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

28 ก.พ.2560 นายฐานพัฒน์ สุนทรกะลัมพ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เขต3 และเขต9 

Read more

  22 กพ. 2560 นายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ ติดตามงานก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

21 ก.พ.60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เข้าร่วมประชุม การติดตามงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 

Read more

20 กุมภาพันธ์ 2560 นส.กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นวก.ชก. นส.วิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย และนส.ทิพวรรณ พรมชาติ เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมชี้แจงโครงการ แก่เกษตรกรตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read more

21 ก.พ.60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการตลาดสินค้าเกษตร ความต้องการของเกษตรกร

Read more

20 ก.พ.60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี  เข้าร่วมประชุม การติดตามงาน ผู้ตรวจราชการกระทรางเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2560  นางอัญญกร คงเกลี้ยง ประชุมประเมินคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

Read more

14 - 17 ก.พ.60 นายฐานพัฒน์ สุนทรกะลัมพ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560  ณ รร.ทองธารา วิเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

Read more

14 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าพระบรมรูปในหลวง ร.9

Read more

3 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

3 กุมภาพันธ์ 2560  นางอัญญกร คงเกลี้ยง ประชุมนาแปลงใหญ่ จ.ตราด

Read more

30 มค.60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง นวก.ชก.ร่วมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งทึ่ 17 ณ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2560 นส.ปรารถนา เกิดบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย  นส.ทิพวรรณ พรมชาติ. ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

Read more

วันที่ 16 ม.ค.60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยศมข.นครราชสีมาและศมข.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Read more

  วันที่ 13 ม.ค.60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยศมข.ขอนแก่น ศมข.ร้อยเอ็ด ศมข.อุดรธานี และศมข.สกลนคร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี         

Read more

  12 ม.ค.59 นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว. เยี่ยมเยียนศมข.ชลบุรี. มอบนโยบายการทำงาน  

Read more

12 มค.60พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   

Read more

    วันที่ 11 ม.ค. 60 นายฐานพัฒน์ สุนทรกะลัมพ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวสาธินี โพธิ์คลี่ เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสระแก้ว      

Read more

  วันที่ 9 ม.ค.60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกพร้อมด้วยศมข.สุโขทัย และศมข.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 

Read more

9 ม.ค.60 ประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

Read more

  29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560  ร่วมกับอำเภอพนัสนิคม จัดต้ังหน่วยบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 

Read more

  ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับควบคุมภายในแบบกลุ่ม  ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

Read more

16 ธ.ค.59 ประชุมชี้แจงเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตนาแปลงใหญ่(ข้าว) จ.ตราด

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการ และฐานเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้

Read more

28 พ.ย.59 สำนักเลขานุการ APTERR ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

Read more

17 - 18 กันยายน 2559 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามศูนย์ศึกษาและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี      

Read more

5-16 กันยายน 2559 ติดตามนาแปลงใหญ่ กิจกรรมตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปท.1 และ กข3 ณ บ้านหนองคันทรง อ. เมือง จ.ตราด    

Read more

8 - 9 ก.ย.59 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ

Read more

5 ก.ย.59 ร่วมสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน    

Read more

1 ก.ย.59 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ GAP ปี 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว    

Read more

31 ส.ค.59 จัดเวทีเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

Read more

31 ส.ค.59 สาธิตวิธีทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ จ.ตราด

Read more

30 ส.ค.59 ประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลข้าวระดังจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวังหวัดตราด 

Read more

30 ส.ค.59 เป็นวิทยาการโครงการ GAP และเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

Read more

30 ส.ค.59 ประชุม GAP คร้ังที่ 2 กลุ่มบ้านหนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read more

29 ส.ค.59 ประชุมกลุ่ม GAP ปี 2559 คร้ังที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

Read more

  26-29 ส.ค.59 เตรียมงานปลูกต้นไม้ศมข.นครนายก      

Read more

26 ส.ค.59 ประชุมชี้แจงสมาชิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่าหุ่ง ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก    

Read more

25 ส.ค.59 ตรวจแปลง Pre GAP บ้านหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

Read more

    24 ส.ค.59 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศึกษาดูงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี  

Read more

  24 ส.ค.59 ติดตามแปลง GAP บ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Read more

  23 ส.ค.59 ติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ณ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา    

Read more

23 ส.ค.59 ตรวจประเมินแปลงข้าวคร้ังที่ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

Read more

22 ส.ค.59 ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

19 ส.ค.59 นิเทศงานตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด ปี 2559

Read more

18 ส.ค.59 ร่วมกันปลูกและซ่อมแซมต้นไม้บริเวณศูนย์

Read more

18 ส.ค.59 ตรวจแปลงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

Read more

18 ส.ค.59 จัดทำแปลงทดสอบคุณภาพข้าว

Read more

15 ส.ค.59 โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

12 ส.ค.59 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.ชลบุรี

Read more

11 ส.ค.59 ร่วมตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ อบต.นาเริก        

Read more

    9 ส.ค.59 จัดเวทีเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว    

Read more

9 ส.ค.59 ร่วมงานหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จ.ฉะเชิงเทรา    

Read more

8 ส.ค.59 ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจีนจาก Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)        

Read more

5 ส.ค.59 ร่วมโครงการ อบต.ร่วมใจ ห่วงใย ประชาชน ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี  

Read more

5 ส.ค.59 ชี้แจง GAP ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง      

Read more

5 ส.ค.59 ตรวจเยี่ยมชมรมฯ จ.ฉะเชิงเทรา          

Read more

5 ส.ค.59 แนะนำ Pre GAP อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี    

Read more

4 ส.ค.59 ขายทอดตลาดถั่วเขียว จ.ชัยนาท

Read more

4 ส.ค.59 ติดตามชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ.นครนายก    

Read more

4 ส.ค.59 ประชุมผู้ตรวจราชการ จ.ตราด    

Read more

4 ส.ค.59 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

2-3 ส.ค.59 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  

Read more

            2 ส.ค.59 ชี้แจงการจดบันทึกข้อมูล GAP 02

Read more

28 ก.ค.59 ติดตาม GAP ข้าวอินทรีย์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  

Read more

28 ก.ค.59 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

Read more

      27 ก.ค.59 ชี้แจงการจดบันทึก GAP เกษตรกรบ้านแซร์ออ จ.สระแก้ว     

Read more

 คัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงข้าว กข 43 จ.สระแก้ว     

Read more

 

7 3 2560 15 25 55