ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

17 - 18 กันยายน 2559 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามศูนย์ศึกษาและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี      

Read more

5-16 กันยายน 2559 ติดตามนาแปลงใหญ่ กิจกรรมตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปท.1 และ กข3 ณ บ้านหนองคันทรง อ. เมือง จ.ตราด    

Read more

8 - 9 ก.ย.59 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ

Read more

5 ก.ย.59 ร่วมสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน    

Read more

1 ก.ย.59 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ GAP ปี 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว    

Read more

31 ส.ค.59 จัดเวทีเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

Read more

31 ส.ค.59 สาธิตวิธีทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ จ.ตราด

Read more

30 ส.ค.59 ประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลข้าวระดังจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวังหวัดตราด 

Read more

30 ส.ค.59 เป็นวิทยาการโครงการ GAP และเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

Read more

30 ส.ค.59 ประชุม GAP คร้ังที่ 2 กลุ่มบ้านหนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read more

29 ส.ค.59 ประชุมกลุ่ม GAP ปี 2559 คร้ังที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

Read more

  26-29 ส.ค.59 เตรียมงานปลูกต้นไม้ศมข.นครนายก      

Read more

26 ส.ค.59 ประชุมชี้แจงสมาชิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่าหุ่ง ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก    

Read more

25 ส.ค.59 ตรวจแปลง Pre GAP บ้านหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

Read more

    24 ส.ค.59 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศึกษาดูงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี  

Read more

  24 ส.ค.59 ติดตามแปลง GAP บ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Read more

  23 ส.ค.59 ติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ณ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา    

Read more

23 ส.ค.59 ตรวจประเมินแปลงข้าวคร้ังที่ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

Read more

22 ส.ค.59 ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

19 ส.ค.59 นิเทศงานตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด ปี 2559

Read more

18 ส.ค.59 ร่วมกันปลูกและซ่อมแซมต้นไม้บริเวณศูนย์

Read more

18 ส.ค.59 ตรวจแปลงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

Read more

18 ส.ค.59 จัดทำแปลงทดสอบคุณภาพข้าว

Read more

15 ส.ค.59 โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

12 ส.ค.59 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.ชลบุรี

Read more

11 ส.ค.59 ร่วมตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ อบต.นาเริก        

Read more

    9 ส.ค.59 จัดเวทีเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว    

Read more

9 ส.ค.59 ร่วมงานหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จ.ฉะเชิงเทรา    

Read more

8 ส.ค.59 ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจีนจาก Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)        

Read more

5 ส.ค.59 ร่วมโครงการ อบต.ร่วมใจ ห่วงใย ประชาชน ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี  

Read more

5 ส.ค.59 ชี้แจง GAP ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง      

Read more

5 ส.ค.59 ตรวจเยี่ยมชมรมฯ จ.ฉะเชิงเทรา          

Read more

5 ส.ค.59 แนะนำ Pre GAP อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี    

Read more

4 ส.ค.59 ขายทอดตลาดถั่วเขียว จ.ชัยนาท

Read more

4 ส.ค.59 ติดตามชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ.นครนายก    

Read more

4 ส.ค.59 ประชุมผู้ตรวจราชการ จ.ตราด    

Read more

4 ส.ค.59 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

2-3 ส.ค.59 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  

Read more

            2 ส.ค.59 ชี้แจงการจดบันทึกข้อมูล GAP 02

Read more

28 ก.ค.59 ติดตาม GAP ข้าวอินทรีย์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  

Read more

28 ก.ค.59 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

Read more

      27 ก.ค.59 ชี้แจงการจดบันทึก GAP เกษตรกรบ้านแซร์ออ จ.สระแก้ว     

Read more

 คัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงข้าว กข 43 จ.สระแก้ว     

Read more

26 ก.ค.59  Field Day อ.พนัสนิคม      

Read more

26 ก.ค.59 ติดตาม GAP บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว    

Read more

25 ก.ค.59 ถ่ายทอดความรู้ GAP เขาจาน จ.สระแก้ว  

Read more

22 ก.ค.59 ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ จ.ตราด

Read more

22 ก.ค.59 แนะนำการบันทึกข้อมูล Pre GAP จ.ตราด      

Read more

21 ก.ค.59 ติดตามนาแปลงใหญ่ จ.ตราด  

Read more

21 ก.ค.59 อบรม Pre GAP   

Read more

15 ก.ค.59 ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่    

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more