ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 2-3 , 7-8 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายให้ติดตามงาน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร ปี 2562

Read more

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562

Read more

พระปฐมราชโองการ"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Read more

6​ พฤษภาคม 2562  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี​ นำโดย​ น​ส.กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล​ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมด้วยข้าราชการ​ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในการพระราชพิธี​ บรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่​ 10​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม​ โดยมี​ นายณรงค์​ เทพเสนา​ นายอำเภอพนัสนิคม​ เป็นประธาน

Read more

วันที่ 29 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (CoO) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

Read more

วันที่ 29 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย

Read more

วันที่ 26 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย  

Read more

วันที่ 25 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย

Read more

วันที่ 24 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย  

Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี นำโดยนายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสาธินี โพธิ์คลี่ เเละนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร จัดประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพันสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายประยูร เริงเลื่อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี นางสาวทับทิม สีสังข์ เจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวนฤมล ชฎาทอง เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการภายใต้โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองขยาด ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน

Read more

วันที่  6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระเเก้ว นายวิรัตน์ คำยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนเกษตรจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเเละผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด มีนายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเเละผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Read more

  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ประชุม ผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

Read more

  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

Read more

  29 ส.ค.61จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Read more

28 ส.ค.61 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

Read more

ทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ภาคกลาง ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว กทม.

Read more

27 ส.ค.61 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลัง และวัสดุการผลิตคงคลัง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Read more

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 

Read more

  วันที่ ๑๑ กรกรฎาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการจัดการงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑

Read more

        วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดการงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ 

Read more

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 

Read more

      วันที่ 22 สิงหาคม 2561  จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี 2561 

Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561  จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี 2561     

Read more

    วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2561

Read more

ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2560  ร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

Read more

    8 ส.ค.61  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัลกาลที่ 9 

Read more

      8 ส.ค.2561 จัดแสดงพันธุ์ข้าวและถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ให้แก่ผู้แทนกระทรวงเกษตรซูดานและคณะผู้ติดตาม ณ บริษัท โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Read more

      วันที่ 27 มีนาคม 2561 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 

Read more

21-23 มี.ค.61 เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2561

Read more

วันที่ 19-22 มีนาคม 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ครั้งที่ 3 

Read more

7 ก.พ.61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว  ร่วมถ่ายภาพกับผอ.ศูนย์ฯเมล็ดพันธุ์ข้าว ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว ในโอกาส การรับนโยบายในการประชุมสัมนาฯ

Read more

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   

Read more

  31 ม.ค. 61 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ สถานที่สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสระแก้ว

Read more

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ครั้งที่ 2 

Read more

 25 มกราคม 2561  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน 

Read more

 24 มกราคม  2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ครั้งที่ 2 

Read more

23 ม.ค.61 ร่วมกิจกรรม รณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ปี 2561

Read more

19 ม.ค.61 ร่วมจัดหน่วยบริการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

Read more

18 ม.ค.61 ร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Read more

17 ม.ค.61 ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Read more

15 ม.ค.61 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ปี 2561

Read more

12 ม.ค.61 ร่วมแจกของขวัญในงานวันเด็ก

Read more

11 ม.ค.61 ร่วมเก็บเกี่ยวต้นข้าวที่แปลงนาหมายเลข 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Read more

30 ธ.ค.60  ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

Read more

19 ธ.ค.60  นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร  เข้าร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560

Read more

วันที่ 14 -16 ธันวาคม 2560 ออกติดตามกลุ่มเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการตรวจประเมิน GAP Seed

Read more

22. ก.ย.60 ร่วมต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more

 22  ก.ย.60 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ (๑ ล้านไร่) 

Read more

วันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการเข้าตรวจสต็อกเมล็ดพันธุ์ ณ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

Read more

 20 กันยายน 2560  จัดประชุมติดตามลงทะเบียนเกษตรกรลงโปรมแกรมระบบ E-GAP ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ปี 2560 ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

Read more

19 กันยายน 2560  จัดประชุมติดตามลงทะเบียนเกษตรกรลงโปรมแกรมระบบ E-GAP ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตร ต.น้ำซับ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

Read more

19 กันยายน 2560 ผู้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS)   ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์เมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Read more

 18 กันยายน 2560 จัดประชุมติดตามลงทะเบียนเกษตรกรลงโปรมแกรมระบบ E-GAP ภณ ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

Read more

17 ก.ย.60 จัดประชุมติดตามลงทะเบียนเกษตรกรลงโปรมแกรมระบบ E-GAP ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ปี 2560

Read more

6 - 8 กันยายน 2560 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศมข.ชบ. พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมสัมนา สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560

Read more

31 ส.ค.60 นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะ เจ้าหน้าที่คัดเลือกต้นไม้มงคล (ต้นราชพฤกษ)

Read more

30 ส.ค.60 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560

Read more

29 ส.ค.60 ผอ.เสกสรร นำปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

Read more

28 ส.ค.60 ติดตามแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560

Read more

21 ส.ค.60 นายวัชริน แก้วกลึงกลม จนท.เกษตร สาธิตการแปรรูปข้าว ทำข้าวต้มมัด

Read more

21 ส.ค.60 จัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2  

Read more

วันที่ 19 ส.ค.60 นางอัญญกร  คงเกลี้ยง  นวก.ชพ. ติดตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

Read more

18 ส.ค.60  นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศมข.ชบ. ร่วมประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1

Read more

11 ส.ค.60 รับการตรวจนิเทศงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปี 2560

Read more

8 ส.ค. 60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมพิธิบวงสรวง การปลูกข้าว

Read more

5 ส.ค.60 ผอ.เสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร ร่วมประชาคมทบทวนขอใช้พื้นที่สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสระแก้ว

Read more

4 ส.ค.60 บรรยายเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการลดต้นทุนการผลิต

Read more

30 ก.ค.60  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ ศาลากลางจ.ชลบุรี

Read more

28 ก.ค.60 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

Read more

27 กรกฎาคม 2560  ร่วมจัดงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

Read more

27 ก.ค.60  ร่วมจัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ณ วัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

Read more

27 ก.ค.60 ร่วมจัดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระ ร่วมจัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนร่มเกล้า (ประถมศึกษา) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read more

                        25 ก.ค.60 .จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ แปลงเรียนรู้ หมู่ 7 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Read more

24 ก.ค.60 สัมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

Read more

23 ก.ค.60 การติดตาม ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ศมข.นครนายก

Read more

13 ก.ค.60 งานวันรณรงค์ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในนาแปลงใหญ่ จ.สระแก้ว

Read more

8 ก.ค.60  เข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน งานวันเกษตรแห่งชาติ "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ"ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Read more

7 ก.ค.60  จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

Read more

9 มิ.ย.60  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร 

Read more

29 พ.ค.60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี นางอัญญกร คงเกลี้ยง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษนางสาวอรอนงค์ เมืองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้อบรม หัวข้อ "กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพดี"

Read more

27 พ.ค.60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศมข.ชบ.เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการจัดการที่ดินที่ยึดคืนตาม ม.44 ณ สนง.ปฏิรูปที่ดินจ.ชลบุรี

Read more

วันที่ 25 พ.ค. 2560 นายเสกสรร รื่นภาคเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การบริหารจัดการเวลา บุคคลากร และงบประมาณในภารกิจเร่งด่วนของกรมการข้าว ในงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2560 

Read more

วันที่ 24 พ.ค.60  ร่วมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี เกษตรกร 50 ราย ณ ศาลาวัดเกาะแก้วคลองหลวง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read more

 23 พ.ค.60  ร่วมประชุมจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) 2560

Read more

 17 พ.ค. 60 เข้าร่วมประชุมติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560

Read more

17 พ.ค.60 ร่วมจัดประชุมเวทีเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี หลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP ข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มเก่า) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Read more

17 พ.ค.60 ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Read more

30 มีนาคม 2560 น.ส.กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล. นวก.ชก. น.ส.วิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย. และ น.ส.ทิพวรรณ พรมชาติ เจ้าที่เกษตร. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP. ข้าว. 

Read more

29 มีค. 2560.นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศมข.ชบ.และนายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ นชก.ชง. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างปรับปรุงเครื่องจักร 

Read more

29 มีนาคม 2560 ห้ นางอัญญกร. คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

Read more

28 มีนาคม 2560 น.ส.กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล. นวก.ชก. น.ส.วิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย. และ น.ส.ทิพวรรณ พรมชาติ เจ้าที่เกษตร. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP. ข้าว. สำหรับกลุ่มแปลงใหม่. ครั้งที่. 1.  ณ. ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด. จ.ตราด

Read more

27 มีนาคม 2560 . ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP. ข้าว. สำหรับกลุ่มแปลงใหม่   

Read more

5 มีค.2560 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศมข.ชบ. ร่วมประชุม การจ้างปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปรับปรุงฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

24 มีค.2560 นายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ นชก.ชง./ศมข.ชบ.  ร่วมประชุมปรับแบบแนวถนนภายใน และติดตามงานก่อสร้าง ศมข.นครนายก

Read more

ครบรอบก่อตั้งศูนย์ 28 ปี ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล พระ 9 รูป 

Read more

 23 มี.ค.60 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

Read more

22 มี.ค.2560  ร่วมประชุม ปรับแบบการก่อสร้าง, ติดตามงานก่อสร้างรากฐาน, โครงสร้างเหล็ก และตรวจสอบวัสดุ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

21 - 22 มีนาคม 2560. น.ส. กุลลนิษฐ์. มโนรัตน์สกุล. นวก.ชก. พร้อมด้วย. น.ส. ทิพวรรณ พรมชาติ. เจ้าหน้าที่เกษตร. ร่วมเข้าฝึกอบรมโครงการ GAP

Read more

20 มี.ค.60 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดที่ 16

Read more

17 มี.ค.2560 นายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน/ศมข.ชบ. ร่วมประชุม หารือซักซ้อมควาเข้าใจ การปฏิบัติงานดูแลการก่อสร้างและการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

16 มี.ค.2560 นายบรรเทิง เปรมศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นิเทศงาน ศมข.ชบ.

Read more

16 มีนาคม 2560 นายเสกสรร. รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 

Read more

15 มีค.60  เป็นวิทยากร. เรื่องพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 

Read more

8 มี.ค. 60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวอรอนงค์ เมืองทอง และนางสาวสาธินี โพธิ์คลี่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 60 และชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read more

  7 มี.ค.60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต3. และเขต 9 (นายดิเรก. ตนพยอม) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

Read more

7 มี.ค.60 นายเสกสรร. รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีเข้าร่วมประชุมการติดตามการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                       เขต3. และเขต 9 (นายดิเรก  ตนพยอม) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

Read more

1 มี.ค. 60 นางอัญญกรคงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมร่วมประชุมการตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่1

Read more

28 ก.พ.60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.รัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วตรวจติดตามแปลงต้นแบบข้าว ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

Read more

1 มี.ค.60 น.ส.แค็ทธรียา ระดาเสริฐ นวก.ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ พร้อมด้วย น.ส.อารีรัตน์ บุญยง ผู้ช่วยนักวิจัยและ ว่าที่ ร.ต.เทพฤทธิ์ มินทบุญ ผู้ช่วยนักวิจัย จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

28 ก.พ.2560 นายฐานพัฒน์ สุนทรกะลัมพ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เขต3 และเขต9 

Read more

  22 กพ. 2560 นายสุเทพ ตันสุวรรณรัตน์ ติดตามงานก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

21 ก.พ.60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เข้าร่วมประชุม การติดตามงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 

Read more

20 กุมภาพันธ์ 2560 นส.กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นวก.ชก. นส.วิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย และนส.ทิพวรรณ พรมชาติ เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมชี้แจงโครงการ แก่เกษตรกรตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Read more

21 ก.พ.60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการตลาดสินค้าเกษตร ความต้องการของเกษตรกร

Read more

20 ก.พ.60 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี  เข้าร่วมประชุม การติดตามงาน ผู้ตรวจราชการกระทรางเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2560  นางอัญญกร คงเกลี้ยง ประชุมประเมินคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

Read more

14 - 17 ก.พ.60 นายฐานพัฒน์ สุนทรกะลัมพ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560  ณ รร.ทองธารา วิเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

Read more

14 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าพระบรมรูปในหลวง ร.9

Read more

3 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

3 กุมภาพันธ์ 2560  นางอัญญกร คงเกลี้ยง ประชุมนาแปลงใหญ่ จ.ตราด

Read more

30 มค.60 นางอัญญกร คงเกลี้ยง นวก.ชก.ร่วมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งทึ่ 17 ณ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2560 นส.ปรารถนา เกิดบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย  นส.ทิพวรรณ พรมชาติ. ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

Read more

วันที่ 16 ม.ค.60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยศมข.นครราชสีมาและศมข.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Read more

  วันที่ 13 ม.ค.60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยศมข.ขอนแก่น ศมข.ร้อยเอ็ด ศมข.อุดรธานี และศมข.สกลนคร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี         

Read more

  12 ม.ค.59 นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว. เยี่ยมเยียนศมข.ชลบุรี. มอบนโยบายการทำงาน  

Read more

12 มค.60พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   

Read more

    วันที่ 11 ม.ค. 60 นายฐานพัฒน์ สุนทรกะลัมพ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวสาธินี โพธิ์คลี่ เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสระแก้ว      

Read more

  วันที่ 9 ม.ค.60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกพร้อมด้วยศมข.สุโขทัย และศมข.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 

Read more

9 ม.ค.60 ประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

Read more

  29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560  ร่วมกับอำเภอพนัสนิคม จัดต้ังหน่วยบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 

Read more

  ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับควบคุมภายในแบบกลุ่ม  ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

Read more

16 ธ.ค.59 ประชุมชี้แจงเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตนาแปลงใหญ่(ข้าว) จ.ตราด

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการ และฐานเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้

Read more

28 พ.ย.59 สำนักเลขานุการ APTERR ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

Read more

17 - 18 กันยายน 2559 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามศูนย์ศึกษาและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี      

Read more

5-16 กันยายน 2559 ติดตามนาแปลงใหญ่ กิจกรรมตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปท.1 และ กข3 ณ บ้านหนองคันทรง อ. เมือง จ.ตราด    

Read more

8 - 9 ก.ย.59 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ

Read more

5 ก.ย.59 ร่วมสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน    

Read more

1 ก.ย.59 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ GAP ปี 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว    

Read more

31 ส.ค.59 จัดเวทีเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

Read more

31 ส.ค.59 สาธิตวิธีทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ จ.ตราด

Read more

30 ส.ค.59 ประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลข้าวระดังจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวังหวัดตราด 

Read more

30 ส.ค.59 เป็นวิทยาการโครงการ GAP และเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

Read more

30 ส.ค.59 ประชุม GAP คร้ังที่ 2 กลุ่มบ้านหนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read more

29 ส.ค.59 ประชุมกลุ่ม GAP ปี 2559 คร้ังที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

Read more

  26-29 ส.ค.59 เตรียมงานปลูกต้นไม้ศมข.นครนายก      

Read more

26 ส.ค.59 ประชุมชี้แจงสมาชิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่าหุ่ง ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก    

Read more

25 ส.ค.59 ตรวจแปลง Pre GAP บ้านหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

Read more

    24 ส.ค.59 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศึกษาดูงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี  

Read more

  24 ส.ค.59 ติดตามแปลง GAP บ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Read more

  23 ส.ค.59 ติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ณ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา    

Read more

23 ส.ค.59 ตรวจประเมินแปลงข้าวคร้ังที่ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

Read more

22 ส.ค.59 ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

19 ส.ค.59 นิเทศงานตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด ปี 2559

Read more

18 ส.ค.59 ร่วมกันปลูกและซ่อมแซมต้นไม้บริเวณศูนย์

Read more

18 ส.ค.59 ตรวจแปลงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

Read more

18 ส.ค.59 จัดทำแปลงทดสอบคุณภาพข้าว

Read more

15 ส.ค.59 โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

12 ส.ค.59 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.ชลบุรี

Read more

11 ส.ค.59 ร่วมตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ อบต.นาเริก        

Read more

    9 ส.ค.59 จัดเวทีเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว    

Read more

9 ส.ค.59 ร่วมงานหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จ.ฉะเชิงเทรา    

Read more

8 ส.ค.59 ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจีนจาก Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)        

Read more

5 ส.ค.59 ร่วมโครงการ อบต.ร่วมใจ ห่วงใย ประชาชน ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี  

Read more

5 ส.ค.59 ชี้แจง GAP ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง      

Read more

5 ส.ค.59 ตรวจเยี่ยมชมรมฯ จ.ฉะเชิงเทรา          

Read more

5 ส.ค.59 แนะนำ Pre GAP อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี    

Read more

4 ส.ค.59 ขายทอดตลาดถั่วเขียว จ.ชัยนาท

Read more

4 ส.ค.59 ติดตามชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ.นครนายก    

Read more

4 ส.ค.59 ประชุมผู้ตรวจราชการ จ.ตราด    

Read more

4 ส.ค.59 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

2-3 ส.ค.59 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  

Read more

            2 ส.ค.59 ชี้แจงการจดบันทึกข้อมูล GAP 02

Read more

28 ก.ค.59 ติดตาม GAP ข้าวอินทรีย์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  

Read more

28 ก.ค.59 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

Read more

      27 ก.ค.59 ชี้แจงการจดบันทึก GAP เกษตรกรบ้านแซร์ออ จ.สระแก้ว     

Read more

 คัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงข้าว กข 43 จ.สระแก้ว     

Read more

26 ก.ค.59  Field Day อ.พนัสนิคม      

Read more

1 7 63

3augusa2017

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama