แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 11
ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 11
ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 11
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 19
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 16
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 55
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (8 มิถุนายน 2561) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 58
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 47
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (18 พ.ค.61-7) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 53
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (18 พ.ค.61-6) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 42