จ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมสนับสนุนฯ

003