โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และการกระจายพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และการกระจายพันธุ์ข้าวคุณภาพดี