โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

person1

20090317112837 

    ฝ่ายบริหารทั่วไป                    กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์                             กลุ่มควบคุมคุณภาพ    

    กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์         กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  

 

 

 update 21/7/59