อบรมสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซค์

        ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีได้จัดอบรมเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้ จำนวน 4 ท่าน โดย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี นายสัมฤทธิ์  โฉมฉลาด ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

Additional information