นักศึกษาลาดกระบังเข้าศึกษาดูงาน

        นายนิพนธ์   เทียมหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  ศรุตโยภาส สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษาลาดกระบังเข้าศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีเข้าปรึกษางาน


      เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายนิพนธ์   เทียมหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เข้าปรึกษาหารือข้อราชการกับนายพงษ์ศักดิ์   เอมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) และติดตามงานในพื้นที่บ้านท้ายโขด ม.๔ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ

        นายนิพนธ์  เทียมหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมคณะ ประสานงานและหารือข้อราชการกับผู้ผลิตและจำน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการส่งเสริมชาวนาที่มี

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ

ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เข้าอวยพร


     วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายพิชจ์ณัฐฏ์   พลายด้วง ประธานชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางธัญพร  ประสิทธิ์ รองประธานชมรมฯ เข้าอวยพร นายนิพนธ์  เทียมหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีและในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยมีข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

สภาเกษตรกร จ.ตราด ดูงาน

          นายนิพนธ์   เทียมหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ให้การต้อนรับเกษตรกรผู้ทำนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด อ.เมือง     จ.ตราด เข้าศึกษาดูงานการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สภาเกษตรกร จ.ตราด ดูงาน

Additional information