ข่าวสารและกิจกรรม


ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-14 10:27:00

อ่านต่อ...

ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564

วันที่ 2-3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมี นายสิทธิชัย ม่วงงาม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับการตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-03 14:18:53

อ่านต่อ...

นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) เป็นการตรวจสอบในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการตรวจสอบ มี นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงาน นายกิตติ ลิ้มพัธยาเนตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพนิดา วัฒนาวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ไม่มีเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตคงคลังครบถ้วนตามบัญชีทุกประการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-31 15:10:33

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีคณะทำงานในทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ วิเคราะห์และร่วมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรทั้งด้านพืช ประมงเเละปศุสัตว์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความยั่งยืน อย่างถาวร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-31 14:54:28

อ่านต่อ...

ติดตามงานโครงการต่างๆ และประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ปี 2565

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามงานโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 และประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ปี 2565 ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ และติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ณ อำเภอเมืองสระแก้ว,อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรจำนวน 17 ราย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-30 09:53:31

อ่านต่อ...

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์กฤช ดิชปรีชา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่งเอกสารการอบรมฯโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ตำบลหนองหงษ์,หนองตำลึง,โคกขี้หนอน,มาบโป่ง,หนองกะขะ,บางนาง,บางหัก,เกาะลอย,หน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-24 17:22:45

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลงนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64 (แปลงสำรองพันธุ์) เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 3 ราย พื้นที่เพาะปลูก 65 ไร่ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคลองสิบสอง แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-23 09:03:53

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ และติดตามโครงการทับทิมสยาม 03

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) เเละติดตามโครงการทับทิมสยาม 03 ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเขาฉกรรจ์ ,วัฒนานคร ,ตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-20 11:11:28

อ่านต่อ...

ิกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ตำบลหนองหงษ์,หนองตำลึง,โคกขี้หนอน,มาบโป่ง,หนองกะขะ,บางนาง,บางหัก,เกาะลอย,หน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-17 16:52:37

อ่านต่อ...

ติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-16 15:57:39

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (เซ็นใบเซ็จรับเงิน,เตรียมความพร้อมของกลุ่มก่อนตรวจประเมิน T3 เเละจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-27 16:01:29

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางวดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 พร้อมด้วยนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และน้องฝึกงานสจล. คัดกรองเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-27 15:54:33

อ่านต่อ...