ข่าวสารและกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-12 09:18:52

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่แปลงนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร และนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งจ้าหน้าที่ช่วยงานแปลง ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่น 1 เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 3 กลุ่ม 6 ราย พื้นที่ 130 ไร่ ประกอบด้วย 1) กลุ่มสนามชัยเขต เกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 60 ไร่ 2) กลุ่มแปลงยาว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 20 ไร่ 3) กลุ่มพนัสนิคมเกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 15 ไร่ และ 4) กลุ่มพานทอง เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 35 ไร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-12 09:15:15

อ่านต่อ...

ติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแปลงฯ และเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ณ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-09 14:10:29

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลงนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่น 1 เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 3 กลุ่ม 4 ราย พื้นที่ 75 ไร่ ประกอบด้วย 1) กลุ่มท่าตะเกียบ เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 10 ไร่ 2) กลุ่มสนามชัยเขต เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 45 ไร่ และ 3) กลุ่มแปลงยาว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 20 ไร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-09 13:58:11

อ่านต่อ...

จัดรายการวิทยุ"เกษตรอินดี้"

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุ"เกษตรอินดี้" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-09 11:18:16

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

20 ตุลาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี นำคณะข้าราชการ และลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ดูแล รักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-03 15:23:50

อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมกับบริษัท ฟาร์ม แชนเนล ประเทศไทย จำกัด ดำเนินการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่และสมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจิก เข้าร่วมถ่ายทำ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเแก้ว และ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-10-21 11:14:56

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายณรงค์กฤช ดิสปรีชา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และจัดเตรียมสถานที่ดำเนินการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจิก อำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-10-19 16:17:17

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-10-19 11:18:32

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุม โครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ตามนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-10-19 10:55:54

อ่านต่อ...

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี นำคณะข้าราชการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-10-13 09:15:58

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลงนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่น 1 เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 4 กลุ่ม 7 ราย พื้นที่ 157 ไร่ ดังนี้ (1) กลุ่มท่าตะเกียบ เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 12 ไร่ (2) กลุ่มสนามชัยเขต เกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 45 ไร่ (3) กลุ่มแปลงยาว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 20 ไร่ และ (4) กลุ่มพนัสนิคม เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 80 ไร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-10-11 15:06:21

อ่านต่อ...