ข่าวสารและกิจกรรม


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์กฤช ดิชปรีชา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่งเอกสารการอบรมฯโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ตำบลหนองหงษ์,หนองตำลึง,โคกขี้หนอน,มาบโป่ง,หนองกะขะ,บางนาง,บางหัก,เกาะลอย,หน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-24 17:22:45

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลงนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64 (แปลงสำรองพันธุ์) เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 3 ราย พื้นที่เพาะปลูก 65 ไร่ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคลองสิบสอง แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-23 09:03:53

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ และติดตามโครงการทับทิมสยาม 03

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) เเละติดตามโครงการทับทิมสยาม 03 ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเขาฉกรรจ์ ,วัฒนานคร ,ตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-20 11:11:28

อ่านต่อ...

ิกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ตำบลหนองหงษ์,หนองตำลึง,โคกขี้หนอน,มาบโป่ง,หนองกะขะ,บางนาง,บางหัก,เกาะลอย,หน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-17 16:52:37

อ่านต่อ...

ติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-16 15:57:39

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (เซ็นใบเซ็จรับเงิน,เตรียมความพร้อมของกลุ่มก่อนตรวจประเมิน T3 เเละจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-27 16:01:29

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางวดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 พร้อมด้วยนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และน้องฝึกงานสจล. คัดกรองเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-27 15:54:33

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางวดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 พร้อมด้วยนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และน้องฝึกงานสจล.คัดกรองเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-27 15:42:14

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางวดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์ พนักงานพิมพ์ส.3 และนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (มอบใบรับรองผ่านการตรวจประเมิน T2 ของกลุ่ม,เตรียมความพร้อมของกลุ่มก่อนตรวจประเมิน T3 เเละจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) ณ ทำการกลุ่ม อำเภอโคกสูง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-23 10:28:22

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-21 18:22:18

อ่านต่อ...