ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    492  

   

ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น(OECF)เมื่อ ปี พ.ศ. 2529  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร และเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี  เดิมชื่อศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี  เมื่อปี พ.ศ. 2546  ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี  และต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549  เปลี่ยนเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี สังกัดสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว  โดยมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม ปีละประมาณ 4,000 ตัน

 

    การบริหารงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นผู้บริหารสูงสุด

มีข้าราชการ 13 ลูกจ้างประจำ 13 คน และพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียน 1 คน 

          การบริหารงาน  ดังนี้

1.       ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.       กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

3.       กลุ่มควบคุมคุณภาพ

4.       กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

5.       กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี