Sample project image

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางวดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์ พนักงานพิมพ์ส.3 และนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (มอบใบรับรองผ่านการตรวจประเมิน T2 ของกลุ่ม,เตรียมความพร้อมของกลุ่มก่อนตรวจประเมิน T3 เเละจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) ณ ทำการกลุ่ม อำเภอโคกสูง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-23 10:28:22

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-07-21 18:22:18

อ่านต่อ...

ประกาศงบทดลอง


งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-07-21 17:31:32    2     1