โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       792  

   


การบริหารงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นผู้บริหารสูงสุด

มีข้าราชการ 14 ลูกจ้างประจำ 13 คน และพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียน 1 คน 

          การบริหารงาน  ดังนี้

1.       ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.       กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

3.       กลุ่มควบคุมคุณภาพ

4.       กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

5.       กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี


บทบาทหน้าที่

    1.       ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และกระจายพันธุ์ข้าว ตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ 

2.       ส่งเสริม เผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร

3.       ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวของเอกชน

4.       ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์

5.       ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์

6.       เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดที่รับผิดชอบ

7.       ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

8.       เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ และสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ