วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย


    วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

   

วันจันทร์ที่ 4 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 เป้าหมาย จำนวน 189  คน โดยชี้แจงขั้นตอนการขอรับรองข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP 7 ข้อ สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรถึงหลักการและเหตุผลจำเป็นในการพัฒนาการผลิตข้าว GAP การจัดเตรียมเอกสาร การบันทึกตามคู่มือเกษตรกร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัวเหนือ อ.อรัญประเทศ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองแวง อ.วัฒนานคร กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านแก้ง และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว