วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย


    วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

   

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตรวจมาตรฐานแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/65 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 2 ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี