วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

   

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายพิษณุ ถนอมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดตราด (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ว่าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม