วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์


    วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์

   

วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายปสาณ มณวัชรเวช นักเกษตร ติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2565 รุ่น 2 ระยะข้าวออกรวง โดยเน้นให้คำแนะนำการสังเกตพันธุ์ปนและการตรวจตัดพันธุ์ปน ให้เกษตรกรเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายได้ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. กลุ่มแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราและกลุ่มพนัสนิคม จ.ชลบุรี