วันที่ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย


    วันที่ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

   

วันที่ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวเบญจมาพร พินิจศิริ เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา โครงการสร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมาย จำนวน 300 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียง ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สนับสนุนหลักการผลิตพืชที่สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพตามแนวทางการผลิตพืชปลอดภัย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองหงษ์ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง และอาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี