วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล


    วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

   

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เเละนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมประชุมกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระเเก้ว อ.เมืองสระเเก้ว จ.สระเเก้ว