วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย


    วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ถาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

   

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ถาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และนางสุคนธ์ ท้วมมา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว เป็นผู้ช่วยในการตรวจราชการ เดินทางมายังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เพื่อติดตามงานนโยบายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายของกลุ่มฝ่าย ซึ่งเน้นโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยมี นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้นาแปลงใหญ่บ้านเนินสวนอ้อย เพื่อติดตามความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย โดยมี นายภานุวัฒน์ พนมผา ประธานกลุ่มให้การต้อนรับร่วมกับ นายสุริยะ อุดมทรัพย์ เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว ณ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว