วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว

   

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวภูริศา พูลทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตรวจมาตรฐานแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/65 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 2 ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และหนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี