วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

   

วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ส่งเสริมและพัฒนาผู้ตรวจให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว และพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 มีบุคคลเป้าหมายจำนวน 40 คน โดยมีนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนาท