วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางนาตยา การปรีดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์


    วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางนาตยา การปรีดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์

   

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางนาตยา การปรีดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ นางสาวปรินดา ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตเเละโรงงาน นายกิติพงษ์ สอาดกิตินันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตเเละโรงงาน นางสาวรติกร วรรณบวร นักวิชาการเกษตรชำนายการ กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช นางสาวดวงพร อังสุมาลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และนางสาวอารีรัฐ สุรธรรมจรรยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มบริหารเเละพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ร่วมนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อชี้เเนะเเละเเนวทางในการดำเนินงานทุกกลุ่มฝ่าย โดยมีนางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยบุคคลกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี