วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี


    วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี

   

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร เเละนางสาวเบญจมาพร พินิจศิริ เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗o พรรษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 300 ราย เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการเกษตร มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ วัดโคก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดงาน