วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร


    วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร

   

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เเละนางสาวสกุลกร อาจศัตรู เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗o พรรษา เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการเกษตร มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี