วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นาย เสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว


    วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นาย เสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

   

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นาย เสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางมายังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มฝ่าย ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายของกรมการข้าว พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดย นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายพิษณุ ถนอมธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมต้อนรับ ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี