วันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

   

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ เเละติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อ.โคกสูง อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว