วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

   

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปิยารักษ์ เจริญศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายปสาณ มณวัชรเวช นักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/65 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 2 ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ และกลุ่มพนัสนิคม ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี