วันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายปสาณ มณวัชรเวช นักเกษตร ติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2565 รุ่น 2 ในระยะข้าวสุกแก่ และฤดูฝน ปี 2565 ข้าวระยะกล้า โดยในการลงพื้นที่ติดตาม ได้แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาในช่วงนี้ ที่มีฝนตกบ่อย อากาศชื้น ซึ่งง่ายต่อการระบาดของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และให้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ประกอบกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่อาจทำให้ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวได้รับความเสียหายได้ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. กลุ่มแปลงยาว กลุ่มคลองเขื่อน กลุ่มเขาดิน กลุ่มบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
และกลุ่มพนัสนิคม จ.ชลบุรี