วันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายพราม อยู่วัฒนา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างกำหนดแบบรูปรายการ งานจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพชรบูรณ์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ