วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3