วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/65 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 2 ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา