ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี