ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์


    วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางวดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์ พนักงานพิมพ์ส.3 และนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (มอบใบรับรองผ่านการตรวจประเมิน T2 ของกลุ่ม,เตรียมความพร้อมของกลุ่มก่อนตรวจประเมิน T3 เเละจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) ณ ทำการกลุ่ม อำเภอโคกสูง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว