โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer


    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางวดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 พร้อมด้วยนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และน้องฝึกงานสจล. คัดกรองเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี