ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์


    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลลนิษฐ์ นโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีมอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (เซ็นใบเซ็จรับเงิน,เตรียมความพร้อมของกลุ่มก่อนตรวจประเมิน T3 เเละจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว