ติดตามงานโครงการต่างๆ และประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ปี 2565


    วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามงานโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 และประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ปี 2565 ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ และติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ณ อำเภอเมืองสระแก้ว,อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรจำนวน 17 ราย