นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)


    วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) เป็นการตรวจสอบในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการตรวจสอบ มี นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงาน นายกิตติ ลิ้มพัธยาเนตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพนิดา วัฒนาวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ไม่มีเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตคงคลังครบถ้วนตามบัญชีทุกประการ