ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564


    วันที่ 2-3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมี นายสิทธิชัย ม่วงงาม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับการตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์