ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์


    วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว