ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ


    วันที่ 15-16 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่ง นักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่น 1 เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 4 กลุ่ม 6 ราย พื้นที่ 179 ไร่ ประกอบด้วย (1) กลุ่มคลองสิบสอง เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 77 ไร่ (2) กลุ่มคลองเขื่อน เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 35 ไร่ (3) กลุ่มเขาดิน เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 47 ไร่ และ (4) กลุ่มพนัสนิคม เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 20 ไร่