บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    332  

นางสาว ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย พิษณุ ถนอมธรรม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาย ทวีศิลป์ ถิ่นทวี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นาย พราม อยู่วัฒนา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาว ภูริศา พูลทวี

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

นาย สมเกียรติ ภู่พระอินทร์

ช่างเครื่องจักรกล ช4

นาย บรรพต ชูกลิ่น

ช่างซ่อมบำรุง ส4

นาย กิตติพงษ์ สุนทรา

ช่างซ่อมบำรุง ช3

นาย ปสาน มณวัชรเวช

นักเกษตร

นางสาว วิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย

เจ้าหน้าที่เกษตร

นาย ชาตรี สิงห์ชา

เจ้าหน้าที่เกษตร

นาย วรวิทย์ ประสิว

เจ้าหน้าที่เกษตร

นาย ธนภัทร อินเต้

เจ้าหน้าที่เกษตร

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วชนะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาง พิมพ์นิภา ศรีงามพชรกุล

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

นาย ไพโรจน์ จงจิตต์เวชกุล

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว สาวิตรี ลอยถาวร

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

นาย วินัย กัณหาวรรค

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

นาย วัฒนา เทพพรศรี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

นางสาว ทิวา เพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่เกษตร

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาย ณรงค์กฤช ดิสปรีชา

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

นาง วดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์

พนักงานพิมพ์ ส4

นาย วโรดม ส่งสุข

เจ้าหน้าที่เกษตร

นาย นพพล ดอกไม้คลี่

เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาว สุพัตรา ประดิษฐ

เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาว กชมน วิชัยศร

เจ้าหน้าที่เกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย ภิญโญ บำรุงสุนทร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาว วิจิตรา ท้าวนู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาย สุเมธ ปรีดาเกษมรุ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นาง ชัญญา วงษ์แสนสุขเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาย อาคม ประพลพัฒนกุล

พนักงานพัสดุ ส4

นาย รุ่ง อินเต้

ช่างซ่อมบำรุง ช4

นาย กมลลักษณ์ มีบุญ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาว สาธิดา ไชยบุรัมย์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาว สมร พันธ์ศรี

พนักงานทำความสะอาด

นาย สมคิด สุวรรณวัฒนะ

พนักงานขับรถยนต์