บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1805  

นางสาว ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ทวีศิลป์ ถิ่นทวี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นาย พราม อยู่วัฒนา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นาย กิตติพงษ์ สุนทรา

ช่างซ่อมบำรุง ช3

นาย วิทยา เหลืองอลงกต

ช่างซ่อมบำรุง ช3

นาย ปสาน มณวัชรเวช

นักเกษตร

นาย วรวิทย์ ประสิว

เจ้าหน้าที่เกษตร

นาย ธนภัทร อินเต้

เจ้าหน้าที่เกษตร

นาย สมเกียรติ ภู่พระอินทร์

เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาว สุพัตรา ประดิษฐ

เจ้าหน้าที่เกษตร

นาย เกียรติศักดิ์ กุลละวะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นาย วรวิทย์ สิงห์ชา

เจ้าหน้าที่เกษตร

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วชนะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว ภูริศา พูลทวี

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

นาย ไพโรจน์ จงจิตต์เวชกุล

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

นาง พิมพ์นิภา ศรีงามพชรกุล

พนักงานช่วยห้องปฏิบัติการ

นาย ศุภโชค ผะอบเหล็ก

พนักงานช่วยห้องปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว กุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย วินัย กัณหาวรรค

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

นาย วัฒนา เทพพรศรี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

นาย คมสัน อยู่ศรี

เจ้าหน้าที่ตลาด

นางสาว ทิวา เพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่เกษตร

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว สาวิตรี ลอยถาวร

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

นางสาว หยกดาว แสนประเสริฐ

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

นางสาว สุลักษณา ศรีเมฆ

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่)

นาย วโรดม ส่งสุข

เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาว สกุลกร อาจศัตรู

เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาว เบญจมาพร พินิจศิริ

เจ้าหน้าที่เกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ปิยารักษ์ เจริญศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นาย สุเมธ ปรีดาเกษมรุ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นาง ชัญญา วงษ์แสนสุขเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาว ปรารถนา แท่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นาง วดีวิมนตร์ กองสวัสดิ์

พนักงานพิมพ์ ส4

นาย อาคม ประพลพัฒนกุล

พนักงานพัสดุ ส4

นางสาว ขวัญประภา สุริยะ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นาย วิวัฒน์ ดอกไม้คลี่

พนักงานขับรถยนต์

นาย สมปอง สุขเกษม

พนักงานขับรถยนต์

นางสาว สาธิดา ไชยบุรัมย์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาว สมร พันธ์ศรี

พนักงานทำความสะอาด

นาย สมคิด สุวรรณวัฒนะ

พนักงานขับรถยนต์

นาย กำพล โชติวาทีทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย ขรรค์ชัย ลาภกิจ

พนักงานขับรถยนต์

นาย เอกณรงค์ เจริญศิลป์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย จรินทร์ อินทรักษา

พนักงานรักษาความปลอดภัย