วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       207  

   

มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 

มีคุณภาพมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ 

สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน